Monthly Archives: มกราคม 2013

ร่าง TOR โครงการพัฒนาระบบควบคุมกระแสไฟฟ้าห้อง Data Center

ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference :TOR ) โครงการพัฒนาระบบควบคุมกระแสไฟฟ้าห้อง Data Center  ผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่าง TOR

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดลองงานกลไฟฟ้าพร้อมโปรแกรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดลองงานกลไฟฟ้าพร้อมโปรแกรม

ประกาศมหาวิทยาลัย

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ จำนวน 1 ศูนย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ จำนวน 1 ศูนย์

ประกาศมหาวิทยาลัย

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดลองงานกลไฟฟ้าพร้อมโปรแกรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกวดราคา “ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดลองงานกลไฟฟ้าพร้อมโปรแกรม”

รายละเอียด”ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดลองงานกลไฟฟ้าพร้อมโปรแกรม 1 ชุด”

 

ประกวดราคาครุภัณฑ์ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ “ครุภัณฑ์ความเป็นเลิศทางวิชาการ”  ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกวดราคา “ครุภัณฑ์ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ

ครุภัณฑ์ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ 1 ศูนย์

Page 1 of 212