Monthly Archives: มกราคม 2013 - Page 2

ประกาศสอบราคาซื้อจุดชุดกีฬา และอุปกรณ์กีฬา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬาจำนวน 112  รายการ

ปรกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อชุดกีฬา และอุปกรณ์กีฬา

ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมกระแสไฟฟ้าห้อง Data Center

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อระบบควบคุมกระแสไฟฟ้าห้อง Data Center  ผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อระบบควบคุมกระแสไฟฟ้าห้อง Data Center

ประกวดราคาจ้างตามโครงการพัฒนาระบบบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศระดับ WAN

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศระดับ WAN มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 20 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 20 ชุด

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 20 ชุด

ประกาศสอบราคาจ้างตัดชุดวอร์มจำนวน 176 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตัดชุดวอร์มจำนวน 176 ชุด

ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างตัดชุดวอร์ม

 

Page 2 of 212