Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2013

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาระบบการระบุหนังสือด้วยคลื่นวิทยุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาตามโครงการพัฒนาระบบการระบุหนังสือด้วยคลื่นวิทยุ

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์

ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมกระแสไฟฟ้าห้อง Data Center

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อระบบควบคุมกระแสไฟฟ้าห้อง Data Center ผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อตามโครงการติดตั้งชุดตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งชุดตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพพระนคร

 

ประกาศมหาวิทยาลัย

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์ชนิดรวมศูนย์ผ่านตู้สาขา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มึความประสงค์จตะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์ชนิดรวมศูนย์ผ่านตู้สาขา

ประกาศ

Page 1 of 212