ร่าง TOR ครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยผ่านกล้องวงจรปิดชนิด TCP/IP

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยผ่านกล้องวงจรปิดชนิด TCP/IP จำนวน 1 ระบบ

ร่าง TOR 

Leave a comment ?

19 Comments.

 1. SiamTri International Co.,Ltd

  เรื่องการประชาพิจารณ์ร่างประกาศร่างขอบเขตการดำเนินการ(TOR)
  โครงการระบบรักษาความปลอดภัยผ่านกล้องวงจรปิดชนิด TCP/IP มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  เรียน ท่านประธานและคณกรรมการประชาพิจารณ์ร่างประกาศร่างขอบเขตการดำเนินการ(TOR)
  อ้างถึง ประกาศร่างขอบเขตการดำเนินการ(TOR) ลงวันที่ 4 มีนาคม 2013
  ตามที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  ตามเอกสาร TOR 1.3 มีเลนส์แบบปรับได้ ขนาดไม่เล็กกว่า 4.5 – 10 mm
  บริษัทขอเสนอแน่ะ ให้มีเลนส์แบบปรับได้ ขนาดไม่เล็กกว่า 3 – 8 mm เพราะจะได้มุมมองที่กว้างถึง 90 องศา ซึ่งเหมาะสมกับการใช้งานจริง
  ตามเอกสาร TOR ข้อ 1.9 มีฟังก์ชั่นการทำงานแบบ Backlight Compensation และ White Balance หรือดีกว่าและสามารถทำงานแบบอัตโนมัติในส่วน Exposure (AE) และ Gain Control (AGC) ไม่น้อยกว่า 120 dB
  บริษัทขอเสนอแน่ะ ให้ตัดข้อความในส่วน ไม่น้อยกว่า 120 dB ออก เพราะเป็นข้อกำหนดที่เจาะจงผลิตภัณฑ์
  ตามเอกสาร TOR ข้อ 1.10 มีฟังก์ชั่นการลดค่า noise ที่เกิดขึ้นในภาพกรณีที่แสงต่ำได้ และสามารถปรับค่าความถี่เพื่อเป็นการลดการกระพริบของภาพได้ (Flicker)
  บริษัทขอเสนอแน่ะให้ปรับ คำว่า และ ให้เป็นคำว่า หรือ
  ตามเอกสาร TOR ข้อ 1.13 รองรับการทำงานร่วมกับโปรโตคอลแบบ TFTP, HTTP, RTSP, RTP/TCP, RTP/UDP หรือดีกว่า และสามารถปรับค่า Bit rate เพื่อเหมาะสมแก่การส่งภาพผ่าน Bandwidth ตั้งแต่ 100 kbps ถึง 10 Mbps หรือดีกว่า
  บริษัทขอเสนอแน่ะ ให้เปลี่ยน TFTP เป็น FTP เพราะเป็นโปรโตคอลที่มีใช้แพร่หลายอยู่ในกล้อง และตัดข้อความ ตั้งแต่ 100 kbps ถึง 10 Mbps ออกเพื่อไม่เป็นการเจาะจงผลิตภัณฑ์
  ตามเอกสาร TOR ข้อ 1.17 เรื่องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน CE, cULus, FCC
  บริษัทขอเสนอแนะ มาตรฐาน CE หรือ FCC เป็นมาตรฐานที่มีระดับเทียบเท่ากันอยู่แล้ว โดยที่ CE เป็นของยุโรป FCC เป็นของ อเมริกา เพราะฉะนั้นควรมีอย่างใดอย่างหนึ่งก็พอ

  ตามเอกสาร TOR ข้อ 2.1.2 เป็นโปรแกรมระบบเปิด สามารถบันทึกสัญญาณภาพและควบคุมการทำงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั้งแบบ Analog และ แบบ IP
  บริษัทขอเสนอแน่ะ ในหัวข้อนี้ขอให้ตัดในส่วน แบบ Analog ออก เพราะโครงการนี้เป็นการจัดซื้อกล้องแบบ IP และตัวโปรแกรมก็รองรับการบันทึก กล้อง analog ผ่านทางอุปกรณ์แปลงสัญญาณอยู่แล้วในหัวข้อ 2.1.3
  ตามเอกสาร TOR ข้อ 2.1.5 สามารถถ่ายโอนภาพเคลื่อนไหว (export video) ในรูปแบบของ AVI, Matroska (MKV) และ ASF (WMV) ลงในสื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ ได้
  บริษัทขอเสนอแน่ะ ให้ปรับ สามารถถ่ายโอนภาพเคลื่อนไหว (export video) ในรูปแบบของ AVI,WAV และ database ไฟล์ได้
  เพราะการ export แบบ database ไฟล์ได้นั้นมีข้อดีที่เป็นไฟล์ต้นฉบับที่ยังไม่มีการดัดแปลงเหมือน AVI และง่ายในการexport ไฟล์ที่มีระยะเวลานานๆ และยังสามารถนำ database ไฟล์ไป export เป็น video ได้ต่อ
  ตามเอกสาร TOR ข้อ 2.1.16 มีโปรแกรมเฝ้าระวัง (Watchdog) คอยดูแลและแจ้งเตือนหากระบบทำงานผิดปกติ
  บริษัทขอเสนอแนะ ให้ระบุรองรับโปรโตคอลมาตรฐานกลาง เช่น SNMP ซึ่งทำหน้าที่คอยแจ้ง เตือนการทำงานที่ผิดปกติของอุปกรณ์ในระบบ และเป็นโปรโตคอลกลางที่ระบบ windows รองรับอยู่แล้ว

  อ้างถึง ประกาศร่าง TOR ในหัวข้อ 8. งานติดตั้งเข้าระบบ
  ตามที่ได้พิจารณาประกาศร่าง TOR แล้ว ทางบริษัทเห็นว่าระบบการเชื่อมต่อที่ออกแบบมานั้นสามารถใช้งานได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังขาดในเรื่องของระบบสำรองเส้นทางในการส่งข้อมูล และการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ เพื่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้นแก่มหาวิทยาลัย โดยจะแบ่งระบบเพิ่มเติมออกเป็น 2 ส่วน
  1.เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่วิทยาเขต
  เนื่องจากข้อกำหนดตาม TOR ไม่ได้ระบุถึงการเชื่อมระบบระหว่างวิทยาเขตทั้ง 3 พื่นที่ จึงขอเสนอระบบการเชื่อมต่อแบบไร้สายที่มีประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลกล้องวงจรปิด เพื่อให้เปิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยดังนี้
  1.1 ระบบสามารถบริหารจัดการยืดหยุ่นได้มากขึ้น เนื่องจากกรณีที่เจ้าหน้าที่อยู่ที่วิทยาเขตพื้นที่อื่น หากระบบในวิทยาเขตที่ตนดูแลอยู่มีปัญหาขัดข้อง เจ้าหน้าที่สามารถเข้าสู่ระบบที่ตนดูแลเพื่อเข้ามาตรวจสอบแก้ไขได้ทันที โดยที่ไม่ต้องอยู่ในพื้นที่นั้นๆ
  1.2 ระบบสามารถตรวจสอบเฝ้าระวังได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากสามารถดูภาพจากกล้องวงจรปิดของแต่ละวิทยาเขตได้ทั้งหมดพร้อมกัน
  1.3ทางมหาวิทยาลัยสามารถนำระบบไปประยุกต์ใช้งานอื่นๆ ร่วมกันได้ทั้ง 3 พื้นที่ เช่น หากมหาวิทยาลัยมีการติดตั้งระบบโทรศัพท์ที่เป็น IP ก็สามารถที่จะโทรผ่านถึงกันได้โดยตรงทั้ง 3 พื้นที่ โดยมองเหมือนว่าเป็นระบบเดียวกัน และสามารถโอนถ่ายหรือแชร์ข้อมูลของแต่ละวิทยาเขตถึงกันได้
  1.4 มีความปลอดภัยของระบบสูง เนื่องจากระบบการเชื่อมต่อที่เสนอเป็นรูปแบบเครือข่ายภายในของมหาวิทยาลัยเอง บุคคลภายนอกจึงไม่สามารถเข้าถึงระบบจากภายนอกได้ รวมไปถึงระบบไร้สายที่เสนอนั้นยังมีการเข้ารหัสของข้อมูล (Encryption )แบบ AES 256 bit อีกด้วย
  1.5 เนื่องจากระบบที่เสนอเป็นระบบไร้สาย จึงสะดวกในการติดตั้งและบำรุงรักษาได้ง่าย รวมไปถึงไม่กระทบต่อทัศนียภาพของมหาวิทยาลัยอีกด้วย
  2.เส้นทางสำรองภายในระบบของแต่ละวิทยาเขต
  เนื่องจากในแต่ละวิทยาเขต จะมีเส้นทางของ Fiber หลักในการส่งภาพจากกล้องวงจรปิดมาที่อุปกรณ์บันทึก ทางบริษัทจึงขอเสนอแนะให้มีการใช้ระบบเชื่อมต่อแบบไร้สายโดยใช้เป็นเส้นทางสำรอง เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยดังนี้
  2.1 มีความเสถียรภาพของระบบมากขึ้น กรณีที่เกิดปัญหาสายชำรุด หรือเสียหาย ระบบสามารถเปลี่ยนเส้นทางให้ส่งข้อมูลผ่านสัญญาณไร้สายได้ทันที ทำให้กล้องยังคงบันทึกภาพเหตุการณ์ได้อย่างต่อเนื่อง
  2.2 เนื่องจากระบบที่เสนอเป็นระบบไร้สาย จึงสะดวกในการติดตั้งและบำรุงรักษาได้ง่าย รวมไปถึงไม่กระทบต่อทัศนียภาพของมหาวิทยาลัย
  2.3 มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากระบบมีการเข้ารหัสของข้อมูล (Encryption) ด้วย

 2. Ԝild caught fiswh of any sort is better than farmed.

 3. If some one needs expert view about blogging afterward i suggest him/her to visit this
  website, Keep up the good work.

 4. It’s amazing for me to have a web page, which is valuable in support of my know-how.
  thanks admin

 5. First off I would like to say terrific blog! I had a quick
  question which I’d like to ask if you do not mind. I
  was curious to find out how you center yourself and clear your thoughts before writing.
  I’ve had difficulty clearing my mind in getting my ideas out.

  I do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15
  minutes are lost simply just trying to figure out how to begin. Any suggestions or
  tips? Kudos!

 6. I am actually pleased to read this weblog posts which contains plenty of
  valuable information, thanks for providing these data.

 7. This is a really good tip especially to those fresh to the blogosphere.
  Short but very precise information… Appreciate your sharing this one.
  A must read post!

 8. Excellent pieces. Keep writing such kind of info on your blog.

  Im really impressed by it.
  Hey there, You’ve performed an excellent job.

  I’ll certainly digg it and for my part recommend to my friends.
  I’m sure they’ll be benefited from this site.

 9. I am genuinely pleased to read this webpage posts which carries plenty of useful facts,
  thanks for providing these kinds of information.

 10. Link exchange is nothing else but it is just placing the other person’s webpage link
  on your page at appropriate place and other person will also do same in support
  of you.

 11. Right here is the perfect site for anyone who wants to understand this topic.

  You realize so much its almost hard to argue with you (not that I really would want to…HaHa).
  You certainly put a fresh spin on a subject which has been discussed for decades.

  Wonderful stuff, just great!

 12. I used to be suggested this blog through my cousin. I’m no longer positive whether
  this publish is written by means of him as no one else realize
  such targeted about my trouble. You are wonderful!
  Thanks!

 13. Genuinely when someone doesn’t know afterward its up to other users that they
  will assist, so here it occurs.

 14. Hi, I am Eva Mccarthy a professional in report writing.

  I enjoy solving people’s problems and make them happy. That is what I have been doing for many years now.
  I have been writing since I was 12 years old and never knew it would turn out to be a full-time career. I have also been able to manage several assignments that involves writing. And I worked in three organizations as a volunteer to assist people.My passion has always been to help people succeed. And I go the extra mile to make that happen.
  I enjoy writing books and have helped people from countries like USA.
  I work with a company whose mission is to provide quality papers and make people happy. In fact, many people come to me for help on a daily basis because they know I always deliver. And I will continue to provide nothing but the best to build trust like I have been doing for the past few years.

  Expert academic writer – Eva – tritronicsinc.com Confederation

 15. В этой подборке проанализированы три выдающихся кредитных карт. Выбраны по показателям снятия наличных, льготных периодов, низких процентов за использование. Пользуясь этим топом вы можете быстро выбрать кредитную карту, под ваши запросы.
  -Альфа Банк – Банк входит в топ 5 банков страны. Основная особенность – дни льготного периода. Отсутствие процентов в 100 дней, сниженные проценты от 11 до 30 как на снятие наличных, так и пользование картой. Основной минус нужно вносить оплату в размере 10% от задолженности в месяц. Если не вносить дни без процентов пропадают. % очень неадекватные, в случае если кредитку использует не клиент Alfabank.
  -Совкомбанк – главная особенность карты – это рассрочка. Всякий раз, когда делаете покупку карта дает рассрочку на погашение покупки. Наиболее типичный срок -3-4 месяца. В этот срок следует погасить предоставленную рассрочку. Основный минус – погашение, которые нужно внести долями до срока, установленного Совкомбанком.
  -240, 120 и 60 дней – тройной продукт от Уральского банка реконструкции и развития. Главная особенность карты – это целых три срока отсрочки в 1 карте. Преимущества – это выбор числа дней льготного периода. Этим определяется стоимость обслуживания и проценты кешбека. И порядочный период льгот – формируется на каждую дату расчета в отдельном виде без суммирования. Отрицательная сторона – это жуткие проценты на снятие наличных средств. От 45 до 60%.
  Настоятельно рекомендуем применять кредитные карты подобной категории в рамках льготного периода. Таким образом вы не заплатите лишних средств и получите результативный банковский инструмент (buycvv) .

Reply to 텍사스 포커 ¬
Cancel reply