Monthly Archives: เมษายน 2013

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยผ่านกล้องวงจรปิดชนิด TCP/IP

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยผ่านกล้องวงจรปิดชนิด TCP/IP มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศประกวดราคา

ประกาศสอบราคาจ้างทำกระเป๋าเอกสาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะสอบราคาตามโครงการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ( ภาพรวม 9 คณะ)

ประกาศ

ร่าง TOR ครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยผ่านกล้องวงจรปิดชนิด TCP/IP

ร่าง TOR  ครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยผ่านกล้องวงจรปิดชนิด TCP/IP

สอบราคาจ้างตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศสอบราคา

คัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศ

Page 1 of 212