Monthly Archives: พฤษภาคม 2013

สอบราคาจ้างทำเอกสารและโปสเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาตามโครงการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการนานาชาติ   ครั้งที่ 5

ประกาศสอบราคา

ประกาศสอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์จำนวน 410 เครื่อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะสอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์  จำนวน 410 เครื่อง

ประกาศเรื่องสอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์