Monthly Archives: ตุลาคม 2013

ร่าง TOR ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาของคณะศิลปศาสตร์

ร่าง TOR  

ราคากลาง

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องรับ-ส่งสัญญาณเสียงแบบไร้สาย จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดเครื่องรับ-ส่งสัญญาณเสียงแบบไร้สาย จำนวน 1 ชุด

ประกาศ

ราคากลาง

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดคอมพิวเตอร์เซฟเวอร์ชั้นสูงสำหรับออกอากาศวิทยุผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์เซฟเวอร์ชั้นสูงสำหรับออกอากาศวิทยุผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 1 ชุด

ประกาศ

ราคากลาง

ประกวดราคาจ้างรื้อถอนห้องน้ำชายและปรับภูมิทัศน์บริเวณสหกรณ์ระหว่างอาคาร 1 และ 2 จำนวน 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างรื้อถอนห้องน้ำชายและปรับภูมิทัศน์บริเวณสหกรณ์ระหว่างอาคาร 1 และ 2 จำนวน 1 รายการ  ของคณะบริหารธุรกิจ (ครั้งที่ 2)  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตงาน  TOR

ร่างเอกสารประกวดราคา

 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศ  โครงการสัมมนา  เรื่อง  หลักการบริหารศิลปวัฒนธรรม  ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืน  จังหวัดเชียงราย

ประกาศสอบราคา

เอกสารแนบท้ายประกาศ

ราคากลาง

Page 1 of 212