Monthly Archives: พฤศจิกายน 2013

ราคากลางโครงการจัดจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบของที่ระลึก (กระเป๋าเดินทาง)

ราคากลางโครงการจัดจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบของที่ระลึก (กระเป๋าเดินทาง)

สอบราคาจ้างทำจดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำจดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศ

เปลี่ยนแปลงสอบราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์เซฟเวอร์ชั้นสูงสำหรับออกอากาศวิทยุผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 1 ชุด

เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประกาศงดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน  2556  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ขอเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์เซฟเวอร์ชั้นสูงสำหรับออกอากาศวิทยุผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  จำนวน 1 ชุด  ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ กองคลัง  สำนักอธิการบดี  ได้จนถึงวันที่ 15  พฤศจิกายน 2556  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น.  รายละเอียดดังแนบ

ประกาศ

เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องรับ – ส่งสัญญาณเสียงแบบไร้สาย

เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประกาศงดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน  2556  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ขอเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาาซื้อชุดเครื่องรับ – ส่งสัญญาณเสียงแบบไร้สาย จำนวน 1 ชุด  ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ กองคลัง  สำนักอธิการบดี  ได้จนถึงวันที่ 15  พฤศจิกายน 2556  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น.  รายละเอียดดังแนบ

ประกาศ

 

ประกวดราคาจ้างรื้อถอนห้องน้ำชายและปรับภูมิทัศน์บริเวณสหกรณ์ระหว่างอาคาร 1และ 2 ของคณะบริหารธุรกิจ (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างรื้อถอนห้องน้ำชายและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสหกรณ์ระหว่างอาคาร 1 และ 2 จำนวน 1 รายการ ของคณะบริหารธุรกิจ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ

ราคากลาง