Monthly Archives: ธันวาคม 2013

ประกาศสอบราคาซื้อชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา และยาเวชภัณฑ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคพระนคร มึความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา และยาเวชภัณฑ์ วงเงินงบประมาณ 163,00 บาท มีรายละเอียดตามประกาศ

ประกาศสอบราคา

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

คุณลักษณะครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ห้อง

ราคากลางโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและรายการโทรทัศน์ มทร.พระนคร กิจกรรมที่2

ราคากลาง”โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและรายการโทรทัศน์ มทร.พระนคร”

ราคากลางโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสือและรายการโทรทัศน์ มทร.พระนคร กิจกรรมที่ 1

ราคากลางโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและรายการโทรทัศน์ มทร.พระนคร กิจกรรมที่ 1

สอบราคาจ้างเหมาบริการดูงานภายในประเทศ ณ จังหวัดระนอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ จังหวัดระนอง  ระหว่างวันที่ 8 – 11 มกราคม 2557  ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศสอบราคา

Page 1 of 212