Monthly Archives: ธันวาคม 2013 - Page 2

สอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศ  โครงการพัฒนาบุคลากร (เงินจูงใจ) เรื่อง พัฒนาบุคลากรด้านอนุรักษ์วัฒธรรมและสิ่งแวดล้อมภาคใต้อ ณ จังหวัดพังงา  และจังหวัดภูเก็ต  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม 2557  และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 – 27  มกราคม 2557

ประกาศสอบราคา

ประกาศสอบราคาจ้างทำของที่ระลึก (สมุดบันทึก) จำนวน 3400 เล่ม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำของที่ระลึก (สมุดบันทึก) โครงการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศสอบราคาและราคากลาง

สอบราคาจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสมัครงาน จำนวน 3400 ใบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสมัครงาน  โครงการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศสอบราคาและราคากลาง

 

Page 2 of 212