Monthly Archives: มกราคม 2014

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเว็บโฮสติ้งนักศึกษา จำนวน 1 ระบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อระบบเว็บโฮสติ้งนักศึกษา  จำนวน 1 ระบบ

ประกาศ

ราคากลาง

ราคากลางจ้างทำโปสเตอร์ขนาดเล็ก มทร.พระนคร เพื่อทำการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

ราคากลางจ้างทำโปสเตอร์ขนาดเล็ก มทร.พระนคร โครงการจ้างทำเสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ มทร.พระนคร กิจกรรมที่ 2 การจัดทำสื่อเพื่อสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย

ราคากลาง

ราคากลางจ้างโครงการจ้างทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

ราคากลาง จ้างทำถุงกระดาษขนาดเล็ก  และถุงกระดาษขนาดใหญ่ โครงการจ้างทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์  มทร.พระนคร  กิจกรรมที่ 2 การจัดทำสื่อเพื่อสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยลัย

ราคากลาง

ยกเลิกการประกวดราคาห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์และห้องปฏิบัติการระบบการเงิน ERP

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยคณะบริหาธุรกิจได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับรายละเอียดครุภัณฑ์รายการห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์  และห้องปฏิบัติการระบบการเงิน ERP จำนวน 2 รายนั้น ได้พิจารณาแล้ว ขอปรับปรุงรายละเอียดครุภัณฑ์รายการดังกล่าว  เพื่อประโยชน์สูงสุดของราชการ

ประกาศ ” ยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ “

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 90 ปี ชั้น 4 และ 5 คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 90 ปี ชั้น 4 และ 5 คณะบริหารธุรกิจ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

Page 1 of 41234