Monthly Archives: มกราคม 2014 - Page 3

TOR การจัดซื้อห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ และห้องปฏิบัติการระบบการเงิน ERP

รายละเอียดการจัดซื้อ  ด้วยวิธีการประกวดราคา ห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ห้อง และ ห้องปฏิบัติการระบบการเงิน ERP  จำนวน 1 ห้อง ของคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่าง TOR 

ราคากลาง

สอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ จังหวัดตราด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2557 ของกองบริหารงานบุคคล

ประกาศ

ราคากลาง

รายละเอียด

ร่าง tor งานปรับปรุงอาคาร 90 ปี ชั้น 4 และ 5 คณะบริหารธุรกิจ

ร่าง TOR

รายละเอียดครุภัณฑ์

ร่าง tor และราคากลางครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่าง tor

ราคากลาง

ร่าง TOR และราคากลางครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ประกอบห้องปฏิบัติการทำต้นแบบแฟชั่นผลิตภัณฑ์สิ่งทอ จำนวน 1 ชุด

ร่าง tor ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ประกอบห้องปฏิบัติการทำต้นแบบแฟชั่นผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

ราคากลาง

Page 3 of 41234