Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2014

ราคากลางในการจัดซื้อวารสารห้องสมุด

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวารสารห้องสมุด

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

ประกาศ

ร่าง TOR ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ห้อง

ร่าง  TOR

ราคากลาง

ร่าง TOR ชุดครุภัณฑ์เทคโนโลยีควบคุมสมองกลฝังตัวอัจฉริยะพร้อมโปรแกรม 1 ชุด

ร่าง TOR

ราคากลาง

ร่าง TOR ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ การควบคุมระบบอัตโนมัติ

ร่าง TOR

ราคากลาง

Page 1 of 212