Monthly Archives: พฤษภาคม 2014

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน 3 จำนวน 1 รายการ ของคณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน 3  จำนวน 1  รายการ ของคณะศิลปศาสตร์  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ

ราคากลาง

งานปรับปรุงอาคารเรียน 3 จำนวน 1 รายการ ของคณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน 3  จำนวน 1 รายการ ของคณะศิลปศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR

ประกาศประกวดราคา

 

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซือครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ระบบผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านเครือข่าย  จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR และ ราคากลาง ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบคอนกรีต

ร่าง TOR

ราคากลาง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ และ ห้องปฏิบัติการระบบการเงิน ERP

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ  ห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์  และ ห้องปฏิบัติการระบบ ERP

 ประกาศประกวดราคา

 

Page 1 of 212