Monthly Archives: กรกฎาคม 2014

รายละเอียดการจัดซื้อดวยวิธีการประกวดราคา ห้องปฏิบัติการระบบการเงิน ERP

รายละเอียดการจัดซื้อด้วยวิธีการประกวดราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

 

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบตัดต่อสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบตัดต่อสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รายการ

ประกาศ

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ระบบผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาจ้างตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 2)

ประกาศสอบราคา

Page 1 of 212