Monthly Archives: กรกฎาคม 2014 - Page 2

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จุดบริการ เครือข่ายไร้สาย Wifi Oasis จำนวน 40 จุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจุดบริการเครือข่ายไร้สาย Wifi Oasis จำนวน 40 จุด ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom จำนวน 4 ห้อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom จำนวน 4 ห้อง ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนภาษา Language Hub จำนวน 4 ห้อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องเรียนภาษา Language Hub จำนวน 4 ห้อง ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศประกวดราคา

ประกวดราคาห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ e-Classroom จำนวน 9 ห้อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ e-Classroom จำนวน 9 ห้อง ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศประกวดราคา

คัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศ คัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา

Page 2 of 212