Monthly Archives: สิงหาคม 2014

ประกาศสอบราคาจ้างทำวารสาร “สารรักษ์วัฒนธรรม” ประจำปี 2557 จำนวน 2,600 เล่ม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำวารสาร “สารรักษ์วัฒนธรรม”โครงการพระนครเกรียงไกร ผลิตสื่อวัฒนธรรมไทยสู่สากลประจำปี 2557

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ และห้องปฏิบัติการระบบงานเงิน ERP

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ คือ ห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ และ ห้องปฏิบัติการระบบการเงิน ERP ของคณะบริหารธุรกิจ

ประกาศประกวดราคา

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 90 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 90 รายการ

ประกาศ

ราคากลาง

Page 1 of 3123