Monthly Archives: ตุลาคม 2014

ประกาศร่าง TOR และราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 เครื่อง ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่าง TOR

ราคากลาง

ประกาศร่าง TOR และราคากลาง ในการจัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 11 ชุด

ร่าง TOR

ราคากลาง

 

ประกาศร่าง TOR และราคากลางครุภัณฑ์เครื่องไดคัท เคทองแบบป้อนอัติโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ของคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จำนวน 1 เครื่อง

ร่าง TOR

ราคากลา

 

สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักวิทยบริการฯ ชั้น 1 จำนวน 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 จำนวน 1 รายการ  ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สอบราคาจ้าง

ราคากลาง

ประกาศร่าง TOR และราคากลางครุภัณฑ์ห้องประชุม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ครุภัณฑ์ห้องประชุม 2 ชุดของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ร่าง TOR

ราคากลาง

Page 1 of 41234