Monthly Archives: ธันวาคม 2014

งานปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าภายในพื้นที่ศูนย์การศึกษาเทเวศร์  1 รายการ


1. ร่าง TOR 
2. ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

รายละเอียดร่าง TOR ครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการเครื่องกลอัตโนมัติ (CNC) เพื่อการเรียนการสอนและอุตสาหกรรม

รายละเอียดร่าง TOR 

ราคากลาง

รายละเอียดร่าง TOR ชุดปฏิบัติการจำลองการออกแบบระบบโลจิสติกส์ จำนวน 1 รายการ

ร่าง TOR

ราคากลาง

รายละเอียดร่าง TOR ชุดทดลองหาค่าการสั่นสะเทือน (Vibration Test Set)

ร่าง TOR 

ราคากลาง

รายละเอียดร่าง TOR ครุภัณฑ์ชุดการเรียนรู้ในกระบวนการของระบบยานยนต์

ร่างเอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

Page 1 of 212