Monthly Archives: มิถุนายน 2015

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุม 1 ชุดของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ราคากลาง

ประกาศสอบราคา

ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณระดับ 10 กิกกะบิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณระดับ 10 กิกกะบิต 1 ชุดของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ราคากลาง

ประกาศสอบราคา

ประกาศสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจสอบสภาพเส้นใยแก้วนำแสง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจสอบสภาพเส้ยใยแก้วนำแสง 1 ชุดของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ราคากลาง

ประกาศสอบราคา

สอบราคาซื้อระบบปฏิบัติการแม่ข่ายคอมพิวเตอร์เสมือน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อระบบปฏิบัติการแม่ข่ายคอมพิวเตอร์เสมือน

ราคากลาง

ประกาศสอบราคา

 

ครุภัณฑ์ระบบควบคุมและกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อครุภัณฑ์                                               สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราคากลาง

Page 1 of 212