Monthly Archives: กรกฎาคม 2015

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ 1 หลัง ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ครั้งที่ 2)

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอดิจิตอล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอดิจิตอล จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสอบราคา

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบควบคุมและกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย จำนวน 1 ระบบ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศสอบราคา

 

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

ประกาศขายครุภัณฑ์ชำรุด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ 1 หลังของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

Page 1 of 512345