Monthly Archives: ตุลาคม 2015 - Page 2

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรม” มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ หน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ราคากลาง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวัสดุศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการทางวัสดุศาสตร์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางจุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ทางจุลชีววิทยาของสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดอุปกรณ์การผลิตรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดอุปกรณ์การผลิตรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2 ชุด ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศประกวดราคา

 

Page 2 of 212