Monthly Archives: ธันวาคม 2015

งานปรับปรุงอาคาร 5 กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 5 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR

 

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคประจำอาคารเรียน 3 พร้อมภูมิทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคประจำอาคารเรียน 3  พร้อมภูมิทัศน์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR

 

งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพิมพ์-ย้อม อาคาร 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการพิมพ์-ย้อม อาคาร 1 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR

 

ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 รายการ

ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

ร่าง TOR

ราคากลาง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวัสดุศาสตร์ 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ทางวัสดุศาสตร์แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ครั้งที่ 2)

ประกาศประกวดราคา

Page 1 of 212