Monthly Archives: ธันวาคม 2015 - Page 2

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการเคมี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ประกาศประกวดราคา

ครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางวัสดุศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรม” มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวัสดุศาสตร์แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ครั้งที่ 2)

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR

ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 รายการ

ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของฝ่ายวางแผน

ราคากลาง

ร่าง TOR

Page 2 of 212