Monthly Archives: มกราคม 2016

ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวม 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศประกวดราคา

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวัสดุศาสตร์ 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการทางวัสดุศาสตร์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (ครั้งที่ 3)

ประกาศประกวดราคา

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบแบบไม่ท าลาย แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ครั้งที่ 2)

ประกาศประกวดราคา

ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 รายการ

ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

ร่าง TOR

ราคากลาง

ประกาศประกวดราคาจ้างทำชุดป้ายประชาสัมพันธ์กลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างทำชุดป้ายประชาสัมพันธ์กลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ของกองสื่อสารองค์กร

ประกาศประกวดราคา

Page 1 of 212