Monthly Archives: สิงหาคม 2016

ประกาศขายรถยนต์ราชการจำนวน 2 คัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะขายรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน โดยวิธีการประมูลด้วยวาจา ในวันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม D-Hall

ประกาศขายรถยนต์ราชการ

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ที่เสื่อมสภาพและใช้การไม่ได้ จำนวน 76 ชิ้น

ประกาศ