Monthly Archives: กันยายน 2016

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พาณิชยพระนคร)

ราคากลาง

จ้างเหมาะบริการรักษาความปลอดภัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์โชติเวช)

ราคากลาง

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์เทเวศร์

มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

ราคากลาง

จ้างบริการรักษาความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ)

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศสอบราคา

Page 1 of 212