Monthly Archives: พฤศจิกายน 2016 - Page 4

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมเบเกอรี่ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ ชุด

ร่าง TOR

ราคากลาง

ครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนางานนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่าง TOR

ราคากลาง

ครุภัณฑ์ศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ายสารสนเทศ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ร่าง TOR

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด แขวงวชิรพยาบาล จำนวน ๑ ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ
ครุภัณฑ์ห้องสมุด แขวงวชิรพยาบาล จำนวน ๑ ชุด ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบแสงสว่างห้องสมุด จำนวน ๑ ระบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ
ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบแสงสว่างห้องสมุด จำนวน ๑ ระบบ ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

Page 4 of 6« First...23456