Monthly Archives: ธันวาคม 2016

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

จัดทำชุดแบตเตอรี่สำรอง RMUTP จำนวน ๖๐๐ ชิ้น และกระบอกน้ำร้อน RMUTP จำนวน ๕๐๐ ชิ้น       กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราคากลาง

โครงการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

จัดทำชุดถ้วยกาแฟ RMUTP จำนวน ๓๕๐ ชุด กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราคากลาง

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ครุภัณฑ์ชุดผลิตสื่อรายการโทรทัศน์และกราฟฟิก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดผลิตสื่อรายการโทรทัศน์และกราฟฟิก แขวงวชิรพยาบาล เขต ดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา

Page 1 of 212