Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2017

จัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑๒ รายการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราคากลาง

ครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ คือ รถยนต์ส่วนกลาง ขนาด ๑๖ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน และรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด ๑๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภท ยานพาหนะรถโดยสารขนาด ๑๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน และรถโดยสารขนาด ๑๖ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๒ คัน เพื่อใช้ในราชการประจำส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่าง TOR

ราคากลาง

จัดซื้อวัสดุ สำหรับใช้ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐

จัดซื้อวัสดุ สำหรับใช้ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๓๔ รายการ

ราคากลาง

ครุภัณฑ์ชุดผลิตสื่อรายการโทรทัศน์และกราฟฟิก ๑ ชุด ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ครั้งที่ ๒)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดผลิตสื่อรายการโทรทัศน์และกราฟฟิก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ครั้งที่ ๒)

ประกาศประกวดราคา

โครงการ การสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โครงการ การสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กิจกรรมที่ ๒ วิจัยสัญจร หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

ราคากลาง

Page 1 of 212