Monthly Archives: มีนาคม 2017

ประกาศสอบราคาจ้างตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศสอบราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดประลองเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ๑๐ ชุด (ครั้งที่ ๒)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์รายการ ห้องปฎิบัติการพัฒนาซอฟแวร์ด้านกราฟิกและอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ห้อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคา

ครุภัณฑ์ชุดประลองเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

ร่าง TOR

ราคากลาง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการพัฒนาซอฟแวร์ด้านกราฟิกและอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของคณะบริหารธุรกิจ

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาซอฟแวร์ด้านกราฟิกและอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ร่าง TOR

ราคากลาง

Page 1 of 212