Monthly Archives: พฤษภาคม 2017

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ คือ รถยนต์ส่วนกลาง ขนาด ๑๖ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน และ รถยนต์ส่วนกลาง ขนาด ๑๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒)

มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดรา

จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ คือ รถยนต์ส่วนกลาง ขนาด ๑๖ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน และ รถยนต์ส่วนกลาง ขนาด ๑๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะรถโดยสารขนาด ๑๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน และรถโดยสารขนาด ๑๖ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๒ คัน เพื่อใช้ในราชการประจำส่วนกลางของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่าง TOR

ราคากลาง

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ

ราคากลาง