Monthly Archives: ตุลาคม 2017

ประกาศประกวดราคา รายการเครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนการจัดซื้อ

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประกอบอาหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ครุภัณฑ์สำหรับฝึกปฏิบัติสาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานอธิการบดี ด้วยวิธี e-bidding

ประกาศประกวดราคา

ร่าง TOR

ประกาศประกวดราคา

Page 1 of 41234