Monthly Archives: ตุลาคม 2017 - Page 2

ครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการทดสอบโครงสร้าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการทดสอบโครงสร้าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์จัดการแข่งขัน จำนวน 17 รายการ

ราคากลาง

ครุภัณฑ์ขยายจุดบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองโชติเวช แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ราคากลางจัดจ้างทำชุดแข่งขันกีฬา จำนวน 8 รายการ

ราคากลาง

Page 2 of 41234