Monthly Archives: ธันวาคม 2017

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา มหาวิทยาลัยราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งทีี ๓๔ ล้านน้าเกมส์

ราคากลาง

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา มหาวิทยาลัยราชมงคลแห่งประเทศไทย

ราคากลาง

ครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ (รายการที่ ๑)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจ้างทำของที่ระลึกงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

ประกาศประกวดราคา

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

Page 1 of 212