Monthly Archives: เมษายน 2018

งานก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษาคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง ของกองพัฒนานักศึกษา

ร่าง TOR

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่างประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

รายการมาตรฐานการก่อสร้าง

งานปรับปรุงอาคารเรียนรวม ๔ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ศูนย์เทเวศร์ ๑ รายการ

ร่าง TOR

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่างประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

รายการมาตรฐานการก่อสร้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถราชการ จำนวน ๑ คัน (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกทักษะฝีมือครูช่างอุตสาหกรรม จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ร่าง TOR

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

Page 1 of 212