Monthly Archives: พฤษภาคม 2018

ประกาศยกเลิกประกาสประกวดราคางานจ้างก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษาคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง ของกองพัฒนานักศึกษา

ประกาศยกเลิกประกวดราคา

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบริการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดแขนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จำนวน ๒ ชุด (e-bidding)

ราคากลาง

ร่าง TOR

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๓๐ เครื่อง (e-bidding)

ราคากลาง

ร่าง TOR

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

Page 1 of 3123