Monthly Archives: สิงหาคม 2018

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายการ จ้างที่ปรึกษาโครงการ พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ (Massive Online Open Course, MOOCs) ด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์ จำนวน ๑ โครงการ โดยใช้วิธีคัดเลือก (ครั้งที่ ๒) ของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา