Monthly Archives: กันยายน 2018

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๒

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณธาตุโดยหลักการคายแสงของธาตุด้วยการกระตุ้นจากพลาสมา แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ

ร่างเอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (๒)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Page 1 of 212