Monthly Archives: พฤษภาคม 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริง (VR) สำหรับอุตสาหกรรมสภาพแวดล้อมอันตราย (Hazardous working environments) จำนวน ๑ โครงการ ของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศขายทอดตลาด กรณีพัสดุชำรุด

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศงานจัดซื้อฐานข้อมูล Scopus

ประกาศงานจัดซื้อฐานข้อมูล Scopus

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาฝึกอบรมโครงการพัฒนาดิจิทัลคอนเท็นและกระบวนการต้นแบบการรีไซเคิลขยะจากดิจิทัลเทคโนโลยี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาฝึกอบรมโครงการพัฒนาดิจิทัลคอนเท็นและกระบวนการต้นแบบการรีไซเคิลขยะจากดิจิทัลเทคโนโลยี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบออนไลน์และฐานข้อมูลหุ่นยนต์ด้วย Patent mapping

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบออนไลน์และฐานข้อมูลหุ่นยนต์ด้วย Patent mapping

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคา

Page 1 of 212