Author Archives: admin

ประกวดราคาจ้างโครงการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างในโครงการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  412,000.00 บ่าท (สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ร่างประกาศประกวดราคา

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการพัฒนาต้นแบบการใช้ชุดอุปกรณ์การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21

จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการพัฒนาต้นแบบการใช้ชุดอุปกรณ์การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศประกวดราคา

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการขยายผลการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลาง สพฐ. I-Classroom

จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการขยายผลการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลาง สพฐ. I-Classroom

ประกาศประกวดราคา

 

ประกวดราคาครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนางานนวัตกรรมการศึกษาจำนวน 1 ชุด

ครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนางานนวัตกรรมการศึกษา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศประกวดราคา

ประกวดราคาครุภัณฑ์ศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ายสารสนเทศ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครุภัณฑ์ศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ายสารสนเทศ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศประกวดราคา