Author Archives: admin - Page 10

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รายการ

ประกาศ

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ระบบผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาจ้างตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 2)

ประกาศสอบราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จุดบริการ เครือข่ายไร้สาย Wifi Oasis จำนวน 40 จุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจุดบริการเครือข่ายไร้สาย Wifi Oasis จำนวน 40 จุด ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom จำนวน 4 ห้อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom จำนวน 4 ห้อง ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศประกวดราคา