Author Archives: admin - Page 20

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฟอกย้อมและอัดรีดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฟอกย้อมและอัดรีดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ประกอบห้องปฏิบัติการทำต้นแบบแฟชั่นผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ประกอบหัองปฏิบัติการทำต้นแบบแฟชั่นผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งและออกแบบแฟชั่น

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์และห้องปฏิบัติการระบบการเงิน ERP

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 2 รายการ

  • ห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์
  • ห้องปฏิบัติการระบบงานเงิน ERP

ประกาศ

TOR การจัดซื้อห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ และห้องปฏิบัติการระบบการเงิน ERP

รายละเอียดการจัดซื้อ  ด้วยวิธีการประกวดราคา ห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ห้อง และ ห้องปฏิบัติการระบบการเงิน ERP  จำนวน 1 ห้อง ของคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่าง TOR 

ราคากลาง

สอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ จังหวัดตราด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2557 ของกองบริหารงานบุคคล

ประกาศ

ราคากลาง

รายละเอียด