Author Archives: admin - Page 5

ร่าง TOR จุดบริการเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi Oasis)

ร่าง TOR

ราคากลาง

ร่าง TOR ครุภัณฑ์ห้องเรียนภาษา (Language Hub)

TOR

ราคากลาง

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง  ปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รายการ  ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ครั้งที่ 2 )

ประกวดราคา

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบผลิตสื่อวีดิทัศน์และภาพนิ่ง 1 ระบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบผลิตสื่อวีดิทัศน์และภาพนิ่ง 1 ระบบ จากเงินงบประมาณประจำปี

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบถ่ายทอดสดสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบถ่ายทอดสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  1  ระบบ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง