Author Archives: admin - Page 6

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Multifunction ชนิด LED จำนวน 4 เครื่อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์  Multifunction ชนิด LED จำนวน 4 เครื่อง

ประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR และเอกสารประกวดราคางานปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 รายการ

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคา

สอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศ  ณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ระหว่างวันที่ 19 – 21  พฤศจิกายน 2557  ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักวิทยบริการฯ ชั้น 1 จำนวน 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 จำนวน 1 รายการ  ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สอบราคาจ้าง

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ จังหวัดนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2557  ของกองบริหารงานบุคคล

ประกาศ

ราคากลาง