Author Archives: admin - Page 63

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 5 ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 5 จำนวน 1 หลัง ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร

ด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้ ครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร จำนวน 1 ชุด

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 5 ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 5 1 หลัง ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้ ครุภัณฑ์ประกอบอาคารอเนกประสงค์ 1 ชุด