Author Archives: Meeyok's

ร่างเอกสารประกวดราคาสำหรับงานก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษาคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง ของกองพัฒนานักศึกษา

การแบ่งงวดงาน

แบบก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษา

แบบบัญชีรายชื่อผู้มีอำนาจควบคุม

แบบบัญชีรายชื่อหุ้นส่วน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปริมาณงานและราคา

ราคากลาง

ร่างขอบเขตงาน

ร่างประกาศเชิญชวน

ร่างเอกสารประกวดราคา

รายการมาตรฐานการก่อสร้าง

หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

หนังสือรับรองวิศวกร

หนังสือรับรองสถาปนิก

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประกอบอาหารนานาชาติ แขวง วชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ครั้งที่ 2)

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TORราคากลาง

ครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการสาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาการท่องเที่ยว แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะศิลปศาสตร์

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการด้านการจัดการและโลจิสติกส์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ห้อง ของคณะบริหารธุรกิจ

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

Page 1 of 9612345...102030...Last »