Author Archives: Meeyok's

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ (รายการที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR

โครงการผลิตสื่อเพื่อสร้างภาพลักษณ์ราชมงคลพระนคร ปี ๒๕๖๑

ราคากลาง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (รายการที่ 1)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ราคากลาง

โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการสื่อสารองค์กร ปี ๒๕๖๑

ราคากลาง

Page 1 of 6212345...102030...Last »