Author Archives: Meeyok's

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลกราฟฟิกพร้อมติดตั้ง (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว) จำนวน 80 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศขายทอดตลาดกรณีพัสดุชำรุด

ประกาศขายทอดตลาดกรณีพัสดุชำรุด

จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศห้องสมุดและห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง จำนวน 25 เครื่อง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ จ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 6 อาคาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลกราฟฟิกพร้อมติดตั้ง (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว)

เอกสารประกวดราคา