Author Archives: Yok29yoks

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารกิจการนักศึกษา จำนวน 20 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะงานทำความสะอาด ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

ประกาศผู้ชนะงานทำความสะอาด ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 67

ประกาศผู้ชนะงานทำความสะอาด ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

ประกาศผู้ชนะงานทำความสะอาด ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศผู้ชนะงานทำความสะอาด ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดคณะบริหารธุรกิจ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด