Author Archives: Meeyok's - Page 110

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติงานการออกแบบตามแบบจำลองด้วย MATLAB

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติงานการออกแบบตามแบบจำลองด้วย MATLAB จำนวน 1 ชุด ของส านักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศประกวดราคา

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการทำต้นแบบแฟชั่นและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการทำต้นแบบแฟชั่นและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟฟิคขั้นสูง) ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการทำต้นแบบแฟชั่นและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการทำต้นแบบแฟชั่นและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (ชุดปฏิบัติการทำเสื้อตัวอย่าง) ของคณะอุตสาหกรรม สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ประกาศประกวดราคา

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

การจัดซื้อวัสดุสำนักงานหมึกพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราคากลาง

ปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าภายในพื้นที่ศูนย์การศึกษาเทเวศร์ 1รายการ ของสำนักงานอธิการบดี

ปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าภายในพื้นที่ศูนย์การศึกษาเทเวศร์1 รายการ ของสำนักงานอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่าง TOR

ร่างเอกสารประกวดราคา

Page 110 of 123« First...102030...108109110111112...120...Last »