Author Archives: Meeyok's - Page 20

โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านโรงงานอัจฉริยะยุค ๔.๐ (Smart factory)

ประกาศประกวดราคาจ้าง

เอกสารประกวดราคาจ้าง

ราคากลาง

ร่าง TOR

จ้างเหมาฝึกอบรมโครงการพัฒนาดิจิทัลคอนเท็นและกระบวนการต้นแบบการรีไซเคิลขยะจากดิจิทัลเทคโนโลยี

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ราคากลาง

โครงการพัฒนาดิจิทัลคอนเท็นและกระบวนการต้นแบบการรีไซเคิลขยะจากดิจิทัลเทคโนโลยี

ร่าง TOR

ราคากลาง

ประกาศขายทอดตลาดกรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และใช้การไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศขายทอดตลาด

จ้างเหมาฝึกอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านโรงงานอัจฉริยะยุค 4.0 (Smart factory)

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ราคากลาง