Author Archives: Meeyok's - Page 3

ชื่องาน ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคาร 1 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพ 1 รายการ

ประกาศประกวดราคาจ้าง

เอกสารประกวดราคาจ้าง

งานปรับปรุงอาคาร 1 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

BOQ

แบบรูปรายการงานปรับปรุงอาคาร1ศิลปศาสตร์

แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง

ใบรับรองแบบและรายการ+ราคากลาง

ตารางราคาอาคาร 1 ศิลปศาสตร์

ราคากลาง

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

ร่างขอบเขตงาน (TOR)

ร่างประกาศ

รายการมาตรฐานก่อสร้าง-2562

สูตรปรับราคางานก่อสร้าง

หนังสือรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

หนังสือรับรองวิศวกร

หนังสือรับรองสถาปนิก

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

BOQ

แบบรูปรายการ

ร่างขอบเขตของงาน

ราคากลาง

สูตรปรับราคางานก่อสร้าง

หนังสือรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

หนังสือรับรองวิศวกร

อาคารกิจการ12ล้าน (สำหรับกรอก)

หนังสือรับรองสถาปนิก

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ชุดฝึกปฏิบัติการระบบอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับอุตสาหกรรม 4.0

ประกาศผู้ชนะ